NKK CORPORATION: Annual Report 2001
Home Up Back Next

BOARD OF DIRECTORS
(As of June 28, 2001)

Shunkichi Miyoshi
Chairman of the Board
Shunkichi Miyoshi
Yoichi Shimogaichi
President and
Chief Executive Officer
Yoichi Shimogaichi
Cho Otani
Executive Vice President
Cho Otani
Shigeharu Dote
Executive Vice President
Shigeharu Dote
Atsuo Yajima
Executive Vice President
Atsuo Yajima
Wataru Fukasawa
Executive Vice President
Wataru Fukasawa
Masayuki Hanmyo
Executive Vice President
Masayuki Hanmyo

Corporate Officers
(As of June 28, 2001)

President and
Chief Executive Officer

Yoichi Shimogaichi

Executive Vice Presidents
Cho Otani
(Internal Operations)

Shigeharu Dote
(Executive Director,
Engineering Division)

Atsuo Yajima
(Executive Director,
Steel Division)

Wataru Fukasawa
( Urban Development Division)

Masayuki Hanmyo
(Technical Issues,
Research and Development Division)

Senior Vice Presidents
Motoo Ishii
Hiroyuki Ito
Sumiyuki Kishimoto
Kunioki Kubo
Shinichi Natori
Toyofumi Kitada
Takehiko Kamijo
Toshikuni Yamazaki
Osamu Saito
Mitsuoki Hino

Vice Presidents
Tatsuo Kobatake
Toshio Koshihara
Atsushi Fukutake
Yukiharu Saito
Shigetaka Uchida
Toshitaka Kikkawa
Mikito Wakamatsu
Masahiro Shimada
Yoshio Ishikawa
Shigeyoshi Kosuge
Yoshiyuki Fujiwara
Tetsuro Sugayoshi
Kunio Akita
Noriaki Shigemi
Takeshi Onda
Fumio Hirai


Corporate Auditors
(As of June 28, 2001)

Senior Corporate Auditors
Kazuo Tai
Kazuo Kunioka
Shin Shiotani
Tatsuo Hayashi

Corporate Auditor
Aritsugu Tashiro


Home Up Back Next

  Copyright (C)2001 NKK Corporation. All Rights Reserved.  Terms and Conditions