NKK CORPORATION: Annual Report 2002
Home Up Back Next

Board of Directors
(As of June 26, 2002)

CHAIRMAN OF THE BOARD
Yoichi Shimogaichi
 
PRESIDENT AND CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

Masayuki Hammyo
             
     
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Cho Otani
  EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Shigeharu Dote
  EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Hiroyuki Ito
  EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Sumiyuki Kishimoto

Corporate Officers
(As of June 26, 2002)

President and
Chief Executive Officer

Masayuki Hammyo

Executive Vice Presidents
Cho Otani
(Internal Operations)

Shigeharu Dote
(Engineering Division)

Hiroyuki Ito
(Steel Division)

Sumiyuki Kishimoto
(Research and Development
Division/Steel Division)

Senior Vice Presidents
Motoo Ishii
Kunioki Kubo
Shinichi Natori
Toyofumi Kitada
Takehiko Kamijo
Toshikuni Yamazaki
Osamu Saito
Mitsuoki Hino
Tatsuo Kobatake
Toshio Koshihara
Yukiharu Saito
Shigetaka Uchida

Vice Presidents
Atsushi Fukutake
Mikito Wakamatsu
Masahiro Shimada
Yoshio Ishikawa
Shigeyoshi Kosuge
Yoshiyuki Fujiwara
Tetsuro Sugayoshi
Kunio Akita
Noriaki Shigemi
Takeshi Onda
Fumio Hirai
Yuji Imataka
Hirohisa Nakashima
Hiroshi Kagechika
Toru Miyazaki
Mitsuru Yamawaki


Corporate Auditors
(As of June 26 2002)

Senior Corporate Auditors
Kazuo Tai
Shin Shiotani
Tatsuo Hayashi

Corporate Auditor
Aritsugu Tashiro


Home Up Back Next

  Copyright (C)2002 NKK Corporation. All Rights Reserved.  Terms and Conditions