NKK CORPORATION: Annual Report 1998
Home Up Back Next
Board of Directors
(As of June 29, 1999)

Board of Directors
Front from left: Shunkichi Miyoshi, Yoichi Shimogaichi
Rear from left: Wataru Fukasawa, Shigeharu Dote, Masayuki Hanmyo, Atsuo Yajima, Cho Otani

Chairman of the Board   Shunkichi Miyoshi

President   Yoichi Shimogaichi

Executive Vice Presidents   Cho Otani (Internal Operations)
Shigeharu Dote (Executive Director, Engineering Division)
Atsuo Yajima (Executive Director, Steel Division)
Wataru Fukasawa (LSI Division and Urban Development Division)
Masayuki Hanmyo (Technical Issues, Deputy Director, Steel Division, Research and Development Division)

Managing Directors   Nariyoshi Higuchi
Morio Saito
Toru Nagamori
Naoaki Anzai
Motoo Ishii
Hiroyuki Ito
Sumiyuki Kishimoto

Directors   Yoshimoto Shinozaki
Yasuhiro Hasegawa
Akio Kuribayashi
Kunioki Kubo
Shinichi Natori
Toyofumi Kitada
Takehiko Kamijo
Kazuhiro Tani
Tatsuo Kobatake
Toshikuni Yamazaki
Toshio Koshihara
Atsushi Fukutake
Yukiharu Saito
Shigetaka Uchida
Osamu Saito
Hisashi Tanaka
Mitsuoki Hino

Corporate Auditors   Kazuo Tai
Kazuo Kunioka
Shin Shiotani
Tatsuo Hayashi
Takahide Sakurai


  Copyright (C)2000 NKK Corporation. All Rights Reserved.  Terms and Conditions